PrůvodciZdravím.cz

RACI – jací jsou a jaká je jejich sku­tečná povaha

2. 7. 2015 | 20853 shlédnutí | Ilona Regina Grimová
RACI – jací jsou a jaká je jejich sku­tečná povaha

RACI – jací jsou a jaká je jejich sku­tečná povaha 

 

Račí období (CANCER), tedy kdy Slunce oza­řuje toto zna­mení, nastává každý rok v době od 21. června do 22. čer­vence. Není však rak jako Rak, stejně jako není Lev jako Lev a není Ryba jako Ryba. Je zde mnoho faktů, které vše ještě ovliv­ňují, jako je různé datum naro­zení, posta­vení dal­ších pla­net, zejména pak Luny a tzv. ascen­dentu. Každé zna­mení dělíme do tří dekád, z nichž každé vládne jiná pla­neta, proto je zde i odlišná povaha, jiné cha­rak­te­ris­tické rysy, jenž se někdy velmi rapidně liší.

 

Pro upřes­nění, narodili-li jste se v období:

  • první dekády (21. 6. – 1.7.) vládne Vám MĚSÍC (Venuše). Zde je Měsíc v domi­cilu, tedy doma, proto jsou zde nej­větší a nej­sil­nější cha­rak­te­ris­tické rysy račí povahy. Jste velmi vní­maví, cit­liví a ž pře­cit­li­vělí, a to na každé slovo, pohled a gesto, byť to nemusí být vůbec mířeno sku­tečně proti Vám. Jste v tomto ohledu až pří­liš vzta­ho­vační a vše si berete pří­liš osobně, proto máte i sklony k sebe­lí­tosti, jste citově velmi kře­hcí a není těžké Vás citově ranit. Máte vel­kou potřebu mít vedle sebe někoho blíz­kého, něja­kou spří­z­něnu duši, o kte­rou byste se mohli sta­rat a dávat jí svoji lásku a péči. Váš život plyne stejně jako voda, která má na vás velký vliv, stejně jako vliv Měsíce, který dokáže zve­dat hla­diny moří a oce­ánů při svém puto­vání po obloze v době pří­livů a odlivů. Voda sama o sobě nemá žádný tvar, potře­buje něja­kou nádobu, které se při­způ­sobí, což vypo­vídá totéž o vaší povaze. Vše, co se Vám v životě děje a ode­hrává, bude ovliv­něno momen­tál­ními pocity a nála­dami. Také se necháte často uná­šet prou­dem a jste velmi cit­liví vůči všem psy­chic­kým vli­vům. Ve Vašem životě se budou často ode­hrá­vat různé změny, stejně jako Luna na obloze mění rychle svůj vzhled, a to nejen v názo­rech, nála­dách a jed­ná­ních. Neroz­hodní pak budete v otáz­kách vzta­ho­vých, ale i v povo­lání, nicméně vyni­káte výbor­nou pamětí a to i na detaily a podrob­nosti z dob a časů dávno minu­lých, zejména toho, kdy Vám kdo co řekl.
  • druhé dekády (2. 7. – 11.7.), vládne Vám MARS (Pluto, Mer­kur). Vaše povaha je prů­bojná, nebo­jácná, nezá­vislá a rádi to budete chtít dávat dru­hým najevo. Jaký­ko­liv druh ome­zo­vání Vaší osoby si nene­cháte líbit. Ve své pod­statě uvnitř jste však opa­trní a vzta­ho­vační, zejména pak na úrovni citů a emocí. Pokud se Vás někdo dotkne či něco nepří­jem­ného, nebo dokonce kri­tic­kého řekne vůči Vaší osobě, budete se dost často urá­žet, což budou pro­vá­zet i občasné výbuchy hněvu, když trpě­li­vost a emoce pře­ros­tou. Tyto výbuchy emocí budou spíše opož­děné, jak v momen­tální, v daný moment. Akční budete nej­více doma, na domácí půdě, kde to dobře znáte, tak i v cizím, nezná­mém pro­středí. Máte silný pud k domovu a rodin­nému zázemí a pro zabez­pe­čení Vaší rodiny a Vašich blíz­kých jste ochotni udě­lat coko­liv, abyste jim zajis­tili blaho, klid, teplo a pohodlí rodin­ného krbu. Vaše emoce jsou silné, stále napnuté jako struny u kytary a dlouho na ně brn­kat druhé nene­cháte. S tím sou­visí i časté změny Vašich nálad, které byste se měli nau­čit ven­ti­lo­vat, namísto toho, abyste je drželi v sobě, jinak se můžete potý­kat se žalu­deč­ními, trá­vi­cími potí­žemi a žalu­deč­ními vředy.
  • třetí dekády (12.7. –22.7.), vládne Vám NEPTUN (Jupi­ter). Umíte se velmi dobře nala­dit na druhé lidi, a to ve vel­kém stylu, něco ve smyslu kolek­tiv­ního vědomí. Vaše povaha je velmi milá, přá­tel­ská, vlídná a chá­pa­jící. Také býváte často sta­rost­liví a to i vůči dru­hým, kdy se pro­mě­níte v houbu, která na sebe a do sebe vta­huje vše i od dru­hých, a to nejen to dobré, ale i to špatné. Vše pro­ží­váte velmi inten­zivně přes city, emoce, kdy pro­blémy a sta­rosti dru­hých berete až pří­liš osobně a vážně. Máte také silné nábo­žen­ské cítění a hlu­bo­kou víru, která nemusí být vždy v sou­vis­losti s pobož­ností, ale může se jed­nat o víru jiného druhu, buď ve své vlohy, schop­nosti, sny, ide­ály či druhé lidi. Váš duševní a vnitřní život je velmi bohatý, můžete být však až pří­liš snadno ovliv­ni­telní dru­hými. Pokud se Vám zrovna nedaří, budete snadno pod­lé­hat depre­sím a melan­cho­lii, s občas­nými nápady vše vzdát a někdy i skončit.

Klí­čové slovo pro Raky je MILUJI. Raci patří mezi zna­mení vodní, základní, mag­ne­tické, noční, severní, zví­řecí a co se týče pola­rity, tak žen­ské, záporné. Voda je stu­dená, hlu­boká, pro­ni­kavá, čistá, tmavá, cit­livá na ener­gii. Voda je na naší zemi zastu­puje 75 % zem­ského povrchu a stejně tak naše lid­ské tělo je tvo­řeno z 75% vody. Voda, stejně jako city, které jsou ana­lo­gické, jsou potřebné pro život. Zna­mení Raka na těle ovládá části těla, které jsou silně zavod­něné, jako je žalu­dek, děloha, mozek a prsa. Rak značí mateř­ství, vodu, plo­do­vou vodu, mateř­ské mléko, je to lůno života samot­ného. Voda v pří­rodě plyne a proudí všude, samo­volně, míří vždy dolů, do hloubky a má sklon šířit se vodo­rovně. Voda dokáže pro­ni­kat všemi lát­kami a roz­pouš­tět a obměk­čo­vat je. Voda dokáže být klidná, ale stejně tak rea­guje na veš­keré chvění země, a když se roz­bouří, jen těžko se její vlny a emoce zklid­ňují. Lákají ji hloubky, kam pro­niká někdy i tla­kem. Voda, stejně jako lidé s tímto vli­vem dokáže měnit své pocity, své sku­pen­ství, kdy od tekoucí vody se pro­mění v páru, mlhu či zmrzlý a chladný led. Pokud je někde hodně vody, je vyví­jen velký tlak a nápor, a je otázka času, než se pro­valí její sku­tečná síla, proto vodu, ani vodní, cit­livé lidi nikdy nepod­ce­ňujte, znáte ono pří­sloví: „Tichá voda i břehy pode­mele“. Čas i voda ply­nou, proudí, a když je něco v pohybu, je zde i mnoho ener­gie, i když někdy na první pohled skryté. Voda při­ta­huje vodu, proto si rozumí lidé s lidmi s tem­pe­ra­men­tem fleg­ma­tic­kým. Voda je spo­jena s obrov­skou hloub­kou, odkud vyvěrá a pra­mení, proto i lidé pod vli­vem a půso­bení vody mají velmi hlu­boké city (Rak, Štír a Ryby). Voda se dobře pojí se zemí, do které se vsákne. Se vzdu­chem (Blí­ženci, Váhy a Vod­náři) už se tak neka­ma­rádí, vzduch ji dokáže pěkně roz­bou­řit do divo­kých vln, ale záro­veň se při­ta­hují a obdi­vují. S ohněm (Beran, Lev a Stře­lec) je to horší, to je zcela pro­ti­chůdný živel, zde je velké tření a napětí, proto s cho­le­ric­kými pro­tějšky pří­liš dobře nevy­chá­zejí. Rak

Rak před­sta­vuje čis­tou vodu v podobě jezí­rek, ryb­níčků a studá­nek. Zde všude je voda uza­vřená, kdy tvar vodní nádrže sym­bo­li­zuje uza­vřený rodinný kruh, který je pro Raka tak důle­žitý. Pokud se voda zkalí a zne­čistí, stejně jako city a emoce od dru­hých, Rak hyne, ve špíně nevy­drží. Raci jsou čtvr­tým zna­me­ním zvě­ro­kruhu (zodi­aku), naro­dili se v období, kdy začíná být krásně, slu­nečno, ale i deš­tivo.

 

Rak, jakožto čtvrtý dům v horo­skopu je spo­jen s rodi­nou, dět­stvím, stá­řím, minu­lostí, kořeny, domo­vem, proto Raci jen neradi opouš­tějí svoji rodinu, domov, ale i rod­nou zemi. Vždy se budou rádi navra­cet zpět, ke svým původ­ním koře­nům a tra­di­cím. Ana­lo­gie k 4. domu zvě­ro­kruhu nazna­čuje také vliv minu­lých inkar­nací, v horo­skopu vypo­vídá o tom, jaký byl porod, jak jsme na tom s city, mateř­stvím, svojí mat­kou, jaké byly majet­kové poměry našich rodičů a jak na tom budeme na konci života a jaké bude naše stáří. Rak coby čtvrté zna­mení je čís­lem čtyři, což je, ne náho­dou tvar čtverce, který má všechny strany stejně dlouhé a tvoří základ stavby, pyra­mid a vlastně celého světa i domova. Čtyřka je proto poklá­dána za číslo doko­na­losti, per­fek­ci­o­na­lismu a základ­ního, sta­veb­ního kamene všeho.

 

Jed­nička (Beran) si vysta­čil sám se sebou, byl svůj, bez něja­kých vět­ších ohledů a citů k dru­hým. (Býk) ten rád někoho vlast­nil, je majet­nický a žár­livý. Trojka (Blí­ženci), ti potře­bují hoj­nost a roz­mach ve všem, a to i v kon­tak­tech. Čtyřka (Rak) má obrov­skou hloubku a intu­ici.

 

V tarotu při­ná­leží toto zna­mení kartě s čís­lem čtyři, nesoucí název Císař. Císař je vla­dař, vládce svého života, ale i života dru­hých, ten neu­káže nikdy dru­hým, ani pod­da­ných své slabé stránky, musí si stále zacho­vá­vat svoji úro­veň, chlad­nou tvář a věro­hod­nost, zde city jdou stra­nou. I zna­mení Raka to má podobně, city silné, hlu­boké, ale scho­vané. Rak má na povrchu tvr­dou sko­řápku, může se tvá­řit a cho­vat, že se ho nic nedo­týká, ovšem je to jen zdání. Pod touto tvr­dou sko­řáp­kou je uvnitř měkké, sou­citné a zra­ni­telné měkké jádro. Jejich tvrdý krunýř, tento pan­cíř v sobě ukrývá obrov­skou jem­nost, nesmě­lost, psy­chic­kou i fyzic­kou cit­li­vost. Císař je člo­věk, který má úro­veň, je vzdě­laný, má schop­nost dob­rého, logic­kého uva­žo­vání a umí orga­ni­zo­vat, být stra­te­gický, vést vojáky do boje a tahat za nitky. I Raci mají skvělé uva­žo­vání a vyni­ka­jící inte­lekt, ale bohu­žel vše řeší spíše přes city, čímž ztrá­cejí na své suve­re­nitě a odvaze.

 

Vzhled a vizáž

Díky vlivu Luny dělíme Raky na dva typy lidí, a to jednu sku­pinu, kteří jsou zavod­nění a oteklí, stejně jako jejich oblé tělo a nao­pak na dru­hou, což jsou zase hube­ňouři. Jejich postava bude spíše oblá nebo nao­pak hubená, horní polo­vina těla, zejména poprsí u dívek bude vyvi­nu­tější. Obli­čej bývá plný a při­po­míná tvar Měsíce, který jim vládne. Nos je pře­vážně tupý, malý, drobný, oči malé nebo nao­pak velké, kulaté. Ústa i rty budou masívní, plné a smy­slné. Pokožka a pleť spíše bledá, oči pře­vážně světlé nebo tmavohnědé.

 

Povaha a temperament

Jejich povaha je fleg­ma­tická, vní­mavá a velmi sensi­tivní. Jsou až pří­liš cit­liví a vní­maví, s vyni­ka­jící intu­icí. Fan­ta­zii a před­sta­vi­vost mají obrov­skou, bez­bře­hou, stejně jako oce­ány a moře, kte­rým jejich vládce Měsíc vládne. Jejich akti­vita a čino­ro­dost je spíše klid­nější, jsou spíše pasív­nější, a někdy závislí na dru­hých. Odvahy moc nemají, spíše se rádi sve­zou s dru­hými, ke svému životu potře­bují někoho blíz­kého, někoho, kdo zde bude, aby je objal, pohla­dil, uko­nej­šil, řekl milá, licho­tivá slůvka a byl vždy na blízku, když potře­bují, aby je také chrá­nil i fyzicky. Raci bývají nála­doví, kdy vyni­kají ze všech zna­mení vel­kými výkyvy. Jestliže máte něja­kého Ráčka ve svém okolí, jistě mi dáte za pravdu, že mají vyni­ka­jící, skvě­lou náladu a zni­če­ho­nic, když si pře­čtou něja­kou SMS, e-mail, zprávu, sta­tus na FB nebo jim někdo něco řekne či se na ně křivě podívá, v momentě a velmi rychle a náhle se jejich povaha zcela změní. Ještě před chvílí usmě­vaví a veselí se najed­nou na Vás budou mra­čit nebo pla­kat. Raci jsou povahy neroz­hodné, pro­tože berou až pří­liš velké ohledy na druhé, kte­rým nechtějí ublí­žit, proto je někdy roz­hod­nutí velmi těžké. Vyho­vuje jim spíše kolek­tivní forma, kde je vícero lidí, než by byli sami sebou. Ženy jsou vyni­ka­jící matky, mají výborné mateř­ské před­po­klady, stejně jako kuchařky a hospodyně.

Rak je poklá­dán za nej­cit­li­vější zna­mení zvě­ro­kruhu s tím, že má nej­lepší paměť ze všech zna­mení . Pro Raky je velmi důle­žitá minu­lost, kořeny, hloubka, proto se k ní budou tak často uchy­lo­vat a navra­cet, kdy budou stále řešit něco z dob minu­lých, co už je dávno pryč, ale oni mají potřebu se k tomu stále navra­cet, což je ve sku­teč­nosti sta­huje zpět, namísto toho, aby šli vpřed a vstříc budouc­nosti. Rak je zpá­teč­nický, stejně jako jeho pohyb v pří­rodě, kdy rád a často couvá. Raci jsou velmi zra­ni­telní na úrovni slov, emocí a citů, proto si kolem sebe ať vědomě či pomy­slně vytváří a budují jakousi pomy­sl­nou zeď, kde k sobě jen tak někoho nepustí. Pro­blém je však v tom, že ani oni sami se pak přes onu zeď nedo­sta­nou ven ani nikam dál. Rak potře­buje pocit bez­pečí a klidu, je to po něj nezbyt­nou sou­částí života, aby byl spo­ko­jen a vyrov­nán. Důle­žitá je pro Raky pomoc, rodina, vztahy, city a potrava. Pokud jim něco z tohoto bude chy­bět, bude se sta­ho­vat do ústraní, bude chřad­nout a to jak na těle, tak i na duši. Rodina je pro něj nezbytná, a právě v této oblasti budou také bojovní, kdy budou vždy a za kaž­dých okol­ností hájit svoji rodinu, své kořeny a svůj domov. Vět­šina Raků jsou také váš­niví sbě­ra­telé, kteří se zamě­řují na věci staré, z dob a časů minu­lých. Nede­rou se ani kupředu, ani nahoru, spíše pozo­rují, vyčká­vají a zkou­mají druhé. Mají velký smysl a nadání pro zamě­ření na detail a stejně tímto způ­so­bem myslí a cho­vají se. Infor­mace nejdříve při­jí­mají postupně, pomalu, sbí­rají je, poté je shro­maž­ďují a zpra­co­vá­vají. Nemají potřebu být stře­dem pozor­nosti, ale když si jich druzí všim­nou a pochválí je, budou velmi potěšeni.

 

Kladné vlast­nosti.

Raci jsou při­způ­so­biví, odpo­vědní a velmi vní­maví. Mají v sobě obrov­skou dávku pocho­pení, empa­tie a dušev­ního pocho­pení pro druhé. Jsou sná­šen­liví a docela dlouho nechají na sobě „dříví ští­pat“. Nemají rádi povrch­nost, vše, kaž­dou situ­aci, kaž­dou věc a kaž­dého člo­věka se budou sna­žit pro­zkou­mat pomalu, peč­livě a do hloubky. Ve svém jed­nání jsou klidní, roz­vážní a velmi důkladní.

 

Nega­tivní vlastnosti

Raci jsou velmi cit­liví, vzta­ho­vační, pře­cit­li­vělí a uráž­liví. Proto jsou neu­stále ve střehu a jakési opo­zici, kdy už dopředu někdy sami útočí, než by byli raněni dru­hými. Díky tomu se pak nesou­středí a nemají čas na důle­ži­tější a pod­stat­nější věci v životě, kdy jim zby­tečně utí­kají mnohé pří­le­ži­tosti a momenty. Jsou velmi kře­hcí a jemní. Bývají často uza­vření, plaší a opatrní.

 

Povo­lání.

Dobře se uplat­ňují všude tam, kde je vliv vody, což může sou­vi­set se země­děl­stvím, stra­vo­vá­ním, námoř­nic­tvím, far­ma­cií, ryba­ře­ním, pohos­tin­stvím. Vět­šina z nich je i na úřed­nic­kých pozi­cích, kde jim vyho­vuje to, že plní roz­kazy, poža­davky a vyko­ná­vají naří­zení dru­hých. Jedná se o cit­livé, vní­mavé a intu­i­tivní povahy pod vli­vem Měsíce. A stejně tak, jak se mění tvar Měsíce na obloze, je velice pro­měn­livá a nevy­zpy­ta­telná povaha Raků, kteří rea­gují podle toho, co zrovna cítí a pro­ží­vají. Potře­bují o někoho pečo­vat, o někoho se sta­rat, někomu pomá­hat, dokáží se vcí­tit do dru­hých, mají vel­kou empa­tii a vnímavost.

Uplat­nit se dobře mohou jako hote­li­éři, kuchaři, číš­níci, maji­telé hotelů a restau­rací, jako pekaři, cuk­ráři, obchod­níci s potra­vi­nami nebo liho­vi­nami, jako uči­telé, chůvy, východní poradci, psy­cho­lo­gové, psy­chi­atři, spi­so­va­telé, per­so­na­listé, v nábyt­kář­ství a byto­vém designu, jako krejčí a šva­dleny, pra­cov­níci v muzeu, módní návr­háři, rybáři, námoř­níci, obchod­níci s umě­ním, per­so­na­listé, sta­ro­žit­níci, arche­o­lo­gové, restau­rá­toři a historici.

 

Zdraví a náchyl­nost k nemocem.

Raci s vět­ši­nou těší dob­rému zdraví, a pokud one­mocní, pak je to díky emo­cím, stre­sům a vnitř­ním tla­kům. Zna­mení Raka na těle ovládá oblast žaludku, spodní lalok plic, pohrud­nice, střední žebra, prsní kost, brá­nici a v oblasti hlavy je to spodní polo­vina úst a horní polo­vina brady. Proto inkli­nují k cho­ro­bám žaludku, poruch lát­kové výměny, neu­ró­zou žaludku, zavod­ně­ním orga­nismu a chudokrevností.

 

Raci jako:

ŽENA. Dívky a ženy jsou povahy míru­mi­lovné, nená­ročné, roman­tické s potře­bou milo­vat a být milo­vány. Důle­žitá je pro ně rodina, domácí krb a zázemí, kdy jsou schopné i obě­to­vat svoji práci a kari­éru, jen aby toto fun­go­valo. Jsou to vyni­ka­jící matky, konej­šivé, sta­rost­livé, avšak velmi často své děti zahr­nují lás­kou „opicí“, kdy pří­lišná péče, pří­lišná opa­tr­nost a strach o své potomky bude pro jejich rato­lesti spíše ome­zu­jící a dusivé.

MUŽ. Muži a chlapci jsou velmi intu­i­tivní, jemní, cit­liví a velmi vní­maví. Jeli­kož se doká­žou nací­tit a vžít do dru­hých, bývají u žen velmi oblí­bení. Tito muži jsou nedů­vě­řivý k dru­hým, ale i sami sobě pří­liš věřit nebu­dou, proto mívají sní­žené sebe­vě­domí. Vycítí kaž­dou lež, kři­várnu, faleš, a to již od útlého věku, kdy všech no velmi těžce nesou a vní­mají, zejména co se zrady a bolesti týče. Mají vel­kou fan­ta­zii, kdy pře­kvapí svoji part­nerku dosti často, a to jak v dob­rém, tak občas i v tom méně příjemném.

DÍTĚ: Děti jsou velmi milé, roz­to­milé, pří­tulné, upřímné a potře­bují obrov­ské množ­ství lásky, ubez­pe­čo­vání, že jsou milo­vané a chtěné. Budou vyzná­vat spíše hru o samotě nebo s blíz­kým kama­rá­dem, než někde ve velké spo­leč­nosti. Hluč­ným mís­tům, pro­stře­dím a lidem se budou spíše vyhýbat.

RODIČE. Jako rodiče jsou vyni­ka­jící, kdy vždy vycítí, co jejich rato­lesti potře­bují. Umí pohla­dit jak fyzicky, tak na duši, na srdci a vždy svým jem­ným, milým a nevtí­ra­vým hla­sem a tónem své děti utiší. Pro svoji rodinu a děti by udě­lali maxi­mum a jsou schopni vel­kých obětí a ústupků, často na úkor sebe samých.

 

Autorka: Ilona Regina, on line věštírna a poradna www​.tajem​st​ci​ast​ro​lo​gie​.cz

 


Přidat komentář

Vaše jméno:

E-mail:

Opište prosím kontrolní kód:
 

Text komentáře:

Přidat komentář