PrůvodciZdravím.cz

Všeobecné obchodní podmínky

Všeobecné obchodní podmínky – Podmínky užívání


1. Základní ustanovení

1.1. Ing. Jitka Mandysová, IČ 01192400 , se sídlem Švermova 754, 538 21 Slatiňany  (dále jen „provozovatel“) provozuje internetový portál www.pruvodcizdravim.cz (dále jen „portál“), který poskytuje registrovaným uživatelům (dále jen „uživatel“) prostor k vytvoření prezentace pro nabídku služeb a akcí spojených s alternativními a přírodními metodami léčení a životního stylu návštěvníkům portálu. Portál dále poskytuje uživatelům prostor pro nabídku jejich produktů spojených s alternativním a přírodním způsobem životního stylu (dále jen „produkty“) pro návštěvníky portálu. Za návštěvníky se pro tento účel považují třetí osoby, které portál navštíví.

1.2. Tyto všeobecné podmínky (dále jen „všeobecné podmínky“) upravují v souladu s ustanovením § 1751 odst. 1 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění, vzájemná práva a povinnosti mezi provozovatelem, uživateli a návštěvníky portálu.

1.3. Používáním portálu uživatelé i návštěvníci portálu souhlasí s těmito všeobecnými podmínkami a zavazují se je dodržovat.

1.4. Znění všeobecných podmínek může provozovatel měnit či doplňovat bez povinnosti oznamovat tyto změny uživatelům a návštěvníkům portálu. Tímto ustanovením nejsou dotčena práva a povinnosti vzniklá po dobu účinnosti předchozího znění podmínek. Aktualizovaná verze všeobecných podmínek se nachází na internetových stránkách portálu. Veškeré změny a aktualizace podmínek jsou platné a účinné ode dne jejich uveřejnění. Používáním portálu po zveřejnění aktualizace všeobecných podmínek je bráno jako souhlas a potvrzení, že tyto úpravy a změny uživatel nebo návštěvník portálu akceptuje.


2. Provozování portálu

2.1. Provozovatel na svém portálu poskytuje uživatelům prostor k vytvoření prezentace pro nabídku služeb, akcí a produktů uživatelů třetím osobám včetně prostoru pro vkládání textů, fotografií a dalšího obsahu souvisejícího s prezentací uživatelů. Provozovatel  zajišťuje pouze správu a údržbu portálu.

2.2. Za uživatelem vložený obsah, tj. služby, akce, produkty, texty, fotografie a jakýkoliv další uživatelem vložený obsah, nese plnou odpovědnost příslušný uživatel.

2.3. Provozovatel dále není ani vedlejším účastníkem a žádný způsobem se neúčastní uzavírání jakýchkoliv smluv mezi uživateli a návštěvníky portálu (třetími osobami) a za tyto taky nenese žádnou odpovědnost.

2.4. Provozovatel se dále žádným způsobem nepodílí na jakémkoliv obsahu, který na portál vložil uživatel, ať se jedná o nabídky, popis produktů, popis služeb, popis akcí nebo o jakékoliv jiné texty, fotografie, vyobrazení apod. Provozovatel dále nenese žádnou odpovědnost za přesnost a spolehlivost informací nebo prohlášení vložených uživatelem. Stejně tak provozovatel neodpovídá za případné porušení autorských práv nebo práv souvisejících s právem autorským ze strany uživatelů. . Provozovatel není povinen tento obsah kontrolovat, ověřovat a jakkoliv aktualizovat.

2.5. Veškeré dohody mezi uživateli portálu a návštěvníky portálu (třetími osobami), a to včetně plateb za dodávky produktů a služeb, i všechny ostatní podmínky, záruky nebo prohlášení spojené s těmito dohodami, jsou čistě záležitostí uživatelů a návštěvníků portálu ( třetích osob).  Provozovatel nenese žádnou odpovědnost za jakoukoliv případnou újmu vzniklou na základě takových dohod. Vzniklé reklamace lze uplatňovat pouze u uživatele, nikoliv u provozovatele.

2.6. Za případné využití služby nebo nákup produktů mezi uživatelem a návštěvníkem portálu a tím jakýmikoliv plynoucími důsledky nenese provozovatel žádnou odpovědnost.

2.7. Uživatel je povinen informace o jím nabízených službách, produktech a akcích uvádět úplně a pravdivě. Provozovatel nenese žádnou odpovědnost za správnost a úplnost uživatelem uváděných informací, za kvalitu nabízených služeb ani za kvalitu nabízených produktů. 

2.8. Uživatel není oprávněn jakkoliv provozovatele činit odpovědným za jakékoliv právní nároky třetích osob, které vzniknou na základě zveřejnění uživatelem vloženého obsahu.

2.9. Uživatelem prezentované služby, produkty, akce a vložené texty, fotografie a další obsah musí být v souladu s právním řádem České republiky, dobrými mravy a se zaměřením, službami a produkty prezentovanými na portálu.

2.10. Provozovatel dle svých možností podporuje vytvořené prezentace uživatelů  prostřednictvím internetové reklamy a zasíláním obchodních sdělení s tím, že je oprávněn k těmto účelům volně publikovat prezentované informace o uživatelích veřejnosti, včetně uživatelem poskytnutých fotografií, popisu služeb, popisu akcí a popisu produktů a uživatel dává k takovému jejich použití souhlas.

2.11. Vložením fotografií dává uživatel provozovateli portálu souhlas k užití všech vložených uživatelových textů a fotografií k marketingovým účelům s cílem propagovat portál a dále souhlasí s postoupením všech vložených textů a  fotografií třetím osobám (například časopisům, internetovým serverům apod.), a to vždy za účelem propagace portálu. Provozovatel portálu se zavazuje, že k jiným než propagačním účelům nebudou texty a  fotografie použity.

2.12. Provozovatel neposkytuje žádnou záruku na správné fungování portálu v celku nebo v části.


3. Registrace uživatelů, uzavření smlouvy s provozovatelem

3.1. Smlouva mezi provozovatelem a uživatelem vzniká při dokončení registrace na webových stránkách portálu. Tato smlouva definuje vztah mezi uživatelem a provozovatelem.

3.2. Uživatelem může být jen právnická osoba nebo podnikající fyzická osoba.

3.3. Uživatel je povinen při registraci zadat všechny požadované údaje úplně a pravdivě. V rámci registrace je uživatelské jméno a uživatelem zadaný email unikátní, tzn. tyto údaje nelze později změnit. Ostatní zadané údaje v registraci může uživatel kdykoliv měnit a aktualizovat.

3.4. Uživatel se uzavřením smlouvy s provozovatelem zavazuje, že svojí prezentací neporuší jakkoliv práva třetí osob, a to včetně práv autorských a práv souvisejících s právem autorským.

3.5. Provozovatel zpoplatňuje služby následujícím způsobem. Registrace průvodců na webu je zpoplatněna jednorázovou částkou 550 Kč. Prodej produktů jednotlivých prodejců je zpoplatněn provizí 10 % z každého uskutečněného prodeje.  Provozovatel se zavazuje o případných cenových změnách informovat uživatele vždy minimálně s měsíčním předstihem.

3.6. Provozovatel si vyhrazuje právo jednostranně přerušit zobrazování prezentace uživatele podle závažnosti až na dobu neurčitou nebo úplně zrušit registraci uživatele a tedy jednostranně ukončit smlouvu, a to bez předchozího vyrozumění uživatele, a nepovolit mu registraci novou, v případě, že uživatel

  • vytváří prezentace v rozporu s právním řádem České republiky, dobrými mravy, případně by jeho aktivity mohly přivodit třetím osobám či provozovatel škodu nebo újmu na zdraví,
  • vytváří duplicitní prezentace na jeden druh produktů, služby nebo akce,
  • vytváří klamavý obsah tím, že se vydává za jinou osobu,
  • zveřejňuje hanlivé, výhružné, obscénní, rasistické nebo jiné nezákonné materiály či materiály, které by mohly jakýmkoliv způsobem poškodit třetí osoby,
  • zveřejňuje materiály, které nejsou jeho duševním vlastnictvím,
  • emailová adresa či kontakty uvedené při registraci nejsou platné.

Uživateli takto nevniká nárok na případnou škodu nebo náhradu.

3.7. Ze strany uživatele je možné ukončit smlouvu odhlášením z portálu, o které uživatel zažádá písemně u provozovatele přes kontaktní formulář. Provozovatel zruší uživateli příslušné prezentace na portálu nejpozději do 5 pracovních dnů po obdržení žádosti.

 

4. Nákup produktů od uživatelů

4.1. Návštěvník portálu, jakožto kupující, si vybírá na portálu produkty od uživatelů s vědomím, že provozovatel není prodejcem produktů a že jednotlivé produkty pochází od uživatelů, kteří jsou registrováni na portálu, a od nich si také produkty kupuje.

4.2. Provozovatel za prodávané produkty žádný způsobem neodpovídá.

4.3. Návštěvník portálu, jakožto kupující, bere na vědomí, že produkty, mohou pocházet od více uživatelů, jakožto prodávajících, nemusí být dodány současně. Dále bere na vědomí, že objednávka od více uživatelů v sobě případně obsahuje také více než jeden poplatek za doručení.

4.4. Platba za produkty proběhne formou dobírky, pokud není stanoveno jinak.

4.5. Návštěvník portálu, jakožto kupující, bere dále na vědomí, že odesláním objednávky pouze informuje o zájmu koupit produkt, ale ten bude zaslán až ve chvíli potvrzení objednávky na straně uživatele, jakožto prodávajícího, a vyjasněním způsobu platby a doručení. Uživatel, jakožto prodávající, má dále právo celou objednávku nebo i její část odmítnout.

4.6. Provozovatel není povinen řešit případné spory mezi uživateli a návštěvníky portálu a případnými dalšími třetími osobami, a případnou reklamaci produktů.

4.7. Uživatel jakožto prodávající také nemá nárok na navrácení provize v případě sporu s návštěvníky portálu jakožto kupujícími.

 

5. Prodej produktů uživateli

5.1.Produkty nabízené uživateli, jejich zobrazení a popis musí plně a co nejvěrněji popisovat skutečnost. Zobrazení produktů a jejich popis musí dostatečně informovat návštěvníky portálu tak, aby byla minimalizována možnost záměny nebo mylného pocitu návštěvníků o vyobrazených produktech.

5.2. Produktem se rozumí vždy zboží (fyzický předmět) s přesně definovanou cenou, obsahem a parametry tak, aby mohl návštěvník portálu jakožto kupující produkt vložit do košíku a nakoupit je.

5.3. Uživatelé nesmí prodávat produkty, k jejichž výrobě nebo prodeji nemají patřičná oprávnění.

5.4. Dále je zakázáno nabízet produkty, jejichž nabídka, prodej, koupě či užívání je v rozporu s dobrými mravy či platnými právními předpisy. Zakázáno je zejména nabízet produkty, které neodpovídají zaměření portálu, dále produkty, k nimž nemá uživatel vlastnické právo nebo právo je prodávat.

5.5. Dále je zakázáno nabízet k prodeji zbraně, alkohol, omamné či psychotropní látky, léky, zdravotnické potřeby, pornografii, či jinak pobuřující pornografické nebo erotické materiály, produkty, jejichž prostřednictvím dochází k porušování duševního vlastnictví (porušování práv k ochranným známkám, označení původu, nelegální rozmnoženiny autorských děl apod.), produkty určené k propagaci a šíření názorů extrémní levice či extrémní pravice, směřující k potlačení práv a svobod člověka nebo hlásá národnostní, rasovou, náboženskou či třídní zášť nebo zášť vůči jiné skupině osob.

5.6. Uživatel je povinen uvést vždy plnou cenu produktů a za tuto cenu produkty nabízet.

5.7. Provozovatel je oprávněn účtovat uživatelům provizi za zprostředkování z uskutečněného prodeje.

5.8. V případě neuhrazení provize nebo nedodržení termínu platby je provozovatel oprávněn zrušit účet uživatele, odstranit jeho produkty z nabídky, nepovolit opětovnou registraci na portálu a vymáhat dlužnou částku soudní cestou.


6. Ochrana osobních údajů

6.1. Uživatel uděluje provozovateli souhlas se shromažďováním a zpracováním svých osobních údajů. Není-li tento souhlas uživatelem písemně odvolán, platí po dobu neurčitou.  Zpracování osobních údajů uživatelů podléhá úpravě zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, v platném znění.

6.2. Uživatel tímto dává výslovný souhlas s tím, aby provozovatel použil jeho osobní údaje ke kontaktování uživatele za účelem zasílání obchodních sdělení.

6.3. Uživatel potvrzuje, že poskytnuté osobní údaje jsou přesné a že byl poučen o tom, že se jedná o dobrovolné poskytnutí osobních údajů.


7. Závěrečná ustanovení

7.1. Všechny materiály provozovatele zobrazované na portálu, ochranné známky a software jsou výhradním vlastnictvím provozovatele a vztahují se na ně veškerá autorská práva.

7.2. Uživatelé nesmí kopírovat, reprodukovat, přenášet, distribuovat či vytvářet odvozené verze portálu, materiálů a softwaru, ani to umožnit třetím stranám.

7.3. Pokud vztah založený smlouvou mezi uživatelem a provozovatelem obsahoval mezinárodní (zahraniční) prvek, pak strany sjednávají, že vztah se řídí českým právem.

7.4. Soudem příslušným k řešení sporů vyplývajících z provozování portálu je soud místně příslušný dle sídla provozovatele.

7.5. Je-li některé ustanovení těchto podmínek neplatné nebo neúčinné, nebo se takovým stane, namísto neplatných ustanovení nastoupí ustanovení, jehož smysl se neplatnému ustanovení co nejvíce přibližuje. Neplatností nebo neúčinností jednoho ustanovení není dotknutá platnost ostatních ustanovení.

7.6. Tyto všeobecné podmínky nabývají platnosti a účinnosti dnem jejich zveřejnění na portálu.